DKJ_De Maasgouw_zorg

Onze zorg voor uw kind

Extra zorg en ondersteuning tijdens (passend) onderwijs moeten uit de zorgwetten gefinancierd worden. U bent als ouder(s) verantwoordelijk voor deze aanvraag. Echter, de zorgbemiddelaars van Adelante kunnen u helpen bij het benodigd papierwerk. Vervolgens bekijken we samen met u hoe we de zorg voor uw kind het beste kunnen vormgegeven en op welke wijze de zorgindicatie wordt ingezet.

Welke zorg wordt geboden tijdens onderwijstijd?

Het gaat om zorg die gekoppeld is aan de beperking en die de leerling ook buiten de schoolmuren nodig zou hebben. Bijvoorbeeld:

  • Begeleiding (hulp bij het uitvoeren van taken, overnemen van activiteiten, ADL-materialen hanteren, hulp bij sociale contacten, begeleiding bij pauzetijd etc.); 
  • Persoonlijke verzorging (hulp bij eten en drinken, toiletgang, stomaverzorging, medicatie toedienen, transfers etc.);
  • Verpleging (medicatie toedienen via injectie, wondverzorging, diabetes controle, katheteriseren etc.).

Contact en bereikbaarheid zorgbemiddelaar

Marlies Gardeniers kan u ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie. Zij is bereikbaar via: 045-5282500 of via zorgbemiddelaar@adelantegroep.nl

Dagverpleging

Het kan voorkomen dat uw zoon of dochter tijdens de schooluren zorg op maat nodig heeft vanuit de dagverpleging. De verpleegkundige op school biedt zorg aan uw kind op medisch voorschrift, verleent basis medische zorg/EHBO en verwijst hierbij zo nodig door naar revalidatiearts of huisarts. Ze biedt (indien nodig) sociaal-emotionele begeleiding aan kinderen en zoekt samenwerking en afstemming met u als ouder(s). Tevens observeert en rapporteert de verpleegkundige ten aanzien van lichamelijk welbevinden. Verder geeft zij gezondheidsvoorlichting, informeert, adviseert en instrueert u en uw kind, onderwijsondersteuners en andere medewerkers t.a.v. ziektebeelden, medicatie*, ADL en verzorgingsmaterialen.

Contact en bereikbaarheid dagverpleging

Voor het doorgeven van informatie over medische zorg van uw kind en/of voor verpleegkundig advies/overleg m.b.t. de zorg voor uw kind is de dagverpleging bereikbaar vanaf 8.30 uur tot 17.00 uur (op woensdag tot 14.00 uur) via 045-5282500 of via e-mail MG-schoolverpleegkundigen@adelantegroep.nl

*U wordt als ouder(s)/verzorger(s) de opdrachtgever aan Adelante om medicatie te verstrekken aan uw kind. U bent verantwoordelijk voor de juiste informatie én juiste manier van aanleveren van de medicatie die uw kind nodig heeft. Hiervoor kunt u gebruik maken van de Medicatie aftekenlijst.

Therapie

Onderwijs en zorg gaan bij ons hand in hand. Deze synergie bereiken we door te werken volgens de gedachte ‘één kind één plan’. Dat betekent dat we planmatig samenwerken aan de cognitieve, motorisch-praktische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 

Naast de zorg die wij vanuit het onderwijs bieden is bij ons ook een revalidatieteam van Adelante Kind & Jeugd werkzaam. Dit team wordt gevormd door een revalidatiearts, gz-psycholoog, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en maatschappelijk werkers. Daarnaast is er samenwerking met externe partners zoals bijvoorbeeld een orthopedisch schoenmaker, hulpmiddelen specialist en een eerstelijns fysiotherapeut.