Wie doet wat?

Meerdere professionals met een eigen specialisme en deskundigheid maken deel uit van ons team. Op deze pagina lichten we toe wat zij op onze school doen voor uw kind.

Met behulp van spel- en ontwikkelingsmateriaal en huishoudelijke en handenarbeidactiviteiten probeert de ergotherapeut uw kind zo zelfstandig mogelijk te maken.

In het centrum besteedt hij veel aandacht aan een goede uitgangs- en zithouding, arm- en/of handfunctietraining, de begeleiding en stimulering van spelontwikkeling van uw kind en het geven van adviezen hierover.

De ergotherapeut werkt ook aan de ontwikkeling van de functies van de zintuigen en de koppeling tussen waarnemen en handelen. Daarnaast geeft hij training in activiteiten van het dagelijkse leven (ADL), zoals zelfverzorging, vervoer, huishoudelijke en schoolse vaardigheden (bijvoorbeeld schrijven) en vrijetijdsbesteding. Zelfredzaamheid staat centraal. De ergotherapeut kan u ook adviezen geven voor de aanpassing van uw woning, zitvoorzieningen, spelmateriaal en hulpmiddelen die uw kind of de jongere nodig heeft in het dagelijkse leven.

De fysiotherapeut begeleidt u en uw kind om hulpvragen op het gebied van de motoriek te beantwoorden. Voor de fysiotherapeut staat in de therapie centraal dat hij uw kind probeert bepaalde vaardigheden aan te leren en/of te verbeteren. De fysiotherapeut richt zich op vaardigheden zoals rennen, lopen, bal gooien en vangen, klimmen en klauteren, balanceren, fietsen, steppen, skaten en traplopen. Maar ook het kunnen verplaatsen vanuit een stoel naar een andere stoel, naar het toilet gaan, naar bed gaan, rolstoelrijden en het leren omgaan met hulpmiddelen (beugels, aangepaste schoenen, looprekje, staplank, etc.) kunnen deel uitmaken van de therapie. Daarnaast bekijkt de fysiotherapeut de mogelijkheden van uw kind thuis en in de klas.

De arts stelt de revalidatiegeneeskundige diagnose vast, coördineert het revalidatieproces en geeft eerste hulp aan revalidanten binnen school en dagbehandeling. Daarnaast vervult de revalidatiearts de taak als huisarts voor de kinderen die klinisch zijn opgenomen. Indien de revalidatiearts de voorzitter is van het team is hij uw eerste aanspreekpunt wanneer er vragen of problemen zijn. De revalidatiearts onderhoudt tevens de contacten met de huisarts of andere specialisten.

De leerkracht geeft les en begeleiding aan uw kind. Hij of zij creëert een pedagogisch klimaat waarin uw kind zich veilig en gewaardeerd voelen. De leerkracht bespreekt samen met u als ouders en de verschillende teamleden de voortgang, ontwikkeling en gedragsproblemen van uw kind. 

De logopedist kijkt naar problemen die te maken hebben met de mondmotoriek, voeding, ademhaling, stemgeving of spraak- en taalontwikkeling. De behandeling is gericht op het doen van oefeningen en het geven van adviezen. Verder besteedt de logopedist ook aandacht aan gehoorproblemen en alternatieve communicatiemogelijkheden.

De onderwijsondersteuner voert, onder verantwoordelijkheid van de leerkracht, verschillende assisterende en onderwijsondersteunende werkzaamheden uit voor individuele of kleine groepen leerlingen. Hij of zij begeleidt uw kind bij het inoefenen van praktische opdrachten of leeractiviteiten. Ook begeleidt de onderwijsondersteuner de samenwerking van leerlingen om de zelfstandigheid en sociale redzaamheid te bevorderen.

Daarnaast volgt de onderwijsondersteuner uw kind bijvoorbeeld tijdens een kortdurende stage en vrije momenten. Tenslotte begeleidt hij of zij uw kind op het gebied van verzorging.

Indien u een medewerker zoekt of niet weet aan wie u een bepaalde vraag kan stellen kunt u contact opnemen met onze school via tel. 045-5282500 of e-mail: maasgouw@adelantezorg.nl